Hoofdmenu

 

BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht  of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens

 

 

 

BEREIK

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van Vraagouders en hun kinderen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ellen Snuverink kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ellen Snuverink. Ellen Snuverink kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw locatiegegevens als u de website bezoekt
 • BSN nummer
 • Gegevens over godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wel worden gegevens gevraagd als het BSN nummer, gegevens over godsdienst of levensovertuiging (indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst) en gezondheid. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gevraagd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

 

GEGEVENSVERWERVING

Gegevens worden door de gastouder ontvangen vanaf het gastouderbureau waarbij vraagouder is aangesloten. U krijgt als vraagouder melding wanneer uw gegevens aan een gastouder worden verstrekt. Of als gastouder de gegevens aan het gastouderbureau verstrekt.

 

Ook worden gegevens verworven door formulieren die de gastouder u vraagt in te vullen en terug te sturen.

 

Indien op andere wijze gegevens van u worden verworven krijgt u na de verwerving en de verwerking ervan een bericht waarbij u, afhankelijk van de soort persoonsgegevens en het doel ervan, uw toestemming kunt bevestigen of uw gegevens kunt verwijderen.

 

 

 

 

WAAROM de gastouder GEGEVENS NODIG HEEFT

 • Organiseren van opvang van het kind
 • Communicatie – nieuwsbrief vraagouders (na toestemming), telefonisch contact en mailcontact met ouders, voogden en verzorgers van kinderen (uitvoering contractuele overeenkomst)
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole – (gerechtvaardigd belang)
 • Uitvoering of toepassing van een andere wet – (wettelijke verplichting).

 

Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren.

De gegevens worden opgeslagen bij het gastouderbureau op beveiligde servers van een derde partij met wie het gastouderbureau een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Het gastouderbureau verstrekt een privacy statement waarin zij toelichten hoe zij met uw gegevens omgaan en zij verstrekken een overzicht van verwerkingen en hoe zij daarmee omgaan.

 

Communicatie

Ellen Snuverink verwerkt ook persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en als het hoort bij de overeenkomst die u bent aangegaan, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarbij zullen ouders en/of verzorgers per gezin gezamenlijk in een whatsapp groep zitten om op de hoogte gehouden te worden tijdens de opvang.

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar de gastouder verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde plekken.

 

Cookies

Op de website www.scrapelle.nl van Ellen Snuverink worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder een deel van een IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ellen Snuverink gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Functionele cookies

Op de site van www.scrapelle.nl worden geen functionele cookies bijgehouden.

 

Analytische cookies.

Google analytics

Ellen Snuverink maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Gegevens delen is uitgezet voor Google Analytics. Ook het delen van gegevens voor advertentie doeleinden is uit gezet.

De alsnog verkregen informatie wordt, geanonimiseerd en met inbegrip van een deel van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ellen Snuverink te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ellen Snuverink heeft hier geen invloed op.

Ellen Snuverink heeft Google geen toestemming gegeven om via www.scrapelle.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend. Als gastouder heeft Ellen Snuverink het BSN nummer in principe niet nodig. Het gastouderbureau zal dit wel nodig hebben voor de controle van de belastingdienst.

 

Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

 

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 

Ellen Snuverink maakt geen automatische profielen uit verkregen persoonsgegevens en er vindt ook geen geautomatiseerde besluitvorming plaats a.d.h.v. verkregen persoonsgegevens of profielen.

 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. De
 • gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een dienst of het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een algemeen belang.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ellen Snuverink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG [naam] GEGEVENS BEWAART

Ellen Snuverink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 8 weken bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt voor de administratie onderdelen waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt deze wettelijke bewaartermijn gehanteerd en voor het overige een bewaartermijn van 6 maanden.

DELEN MET ANDEREN

Ellen Snuverink verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (u wordt dan vooraf geïnformeerd hierover), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dataportabiliteit

Ook heeft u recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid), waarbij u uw (automatisch) verwerkte gegevens op kunt vragen en in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm van ons overhandigt krijgt, zodat u deze gegevens zelf aan anderen kunt verstrekken. Als u aanspraak wilt maken op dit recht doet u een verzoek bij het gastouderbureau hiertoe via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bezwaar verwerken en intrekken toestemming

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit bezwaar indienen bij het gastouderbureau door uw bezwaar te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u altijd schriftelijk intrekken door een verzoek te sturen naar het gastouderbureau Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie mag worden verzonden. Indien u functionele cookies uitschakelt zullen een aantal functies op de website niet meer werken (zoals inloggen).

 

Reactietermijn

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ellen Snuverink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren.

 

Indien u een klacht heeft, die u niet met mij heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

Ellen Snuverink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.scrapelle.nl  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ellen Snuverink verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het gastouderbureau op via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

www.scrapelle.nl is een website van Ellen Snuverink

De verantwoordelijke is Ellen Snuverink

 

De verantwoordelijke is als volgt te bereiken:

 

Adriaan Pauwstraat 35

2613CX Delft

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0631044422

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

 

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke kan een beheerder worden belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij Ellen Snuverink het geval is.

De verantwoordelijkheid van verantwoordelijke geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

 

ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.